Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות מונה 5,628,805 אנשים.
איחוד האמירויות הערביות ממוקמת במקום 113 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-1.39 מאוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים באיחוד האמירויות הערביות הוא: 2.19 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
באיחוד האמירויות הערביות יש 3,864,289 גברים ו1,764,516 נשים, כ-2099775 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים באיחוד האמירויות הערביות הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה באיחוד האמירויות הערביות
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה באיחוד האמירויות הערביות עומד על 2.710 אחוז (נתוני 2014).
איחוד האמירויות הערביות מדורגת 22 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות גדלה ב2.710 אחוז בשנה (גידול של 152,541 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה באיחוד האמירויות הערביות
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה באיחוד האמירויות הערביות עומד על 15.54 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איחוד האמירויות הערביות במקום 129 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי באיחוד האמירויות הערביות יש 87,472 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה באיחוד האמירויות הערביות נמוך ב-2.9 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה באיחוד האמירויות הערביות
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה באיחוד האמירויות הערביות עומד על 1.99 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איחוד האמירויות הערביות במקום 224 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי באיחוד האמירויות הערביות יש 11,201 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה באיחוד האמירויות הערביות נמוך ב-3.55 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי באיחוד האמירויות הערביות עומד על 13.58 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות גודלת בכ-76,439 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי באיחוד האמירויות הערביות ממקם את איחוד האמירויות הערביות במקום 10 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות (גברים ונשים) הוא: גיל 30.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים באיחוד האמירויות הערביות הוא: גיל 32.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים באיחוד האמירויות הערביות הוא: גיל 25.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה באיחוד האמירויות הערביות מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-84.4 אחוז מסה"כ אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות מספר התושבים העירוניים עומד על כ-4,750,711.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית באיחוד האמירויות הערביות גדלה ב-2.52 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות איחוד האמירויות הערביות וישראל

נתון פירוט יחידות מידה איחוד האמירויות הערביות ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 5,628,805 7,821,850
דירוג עולמי   113 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 2.19 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 3,864,289 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 1,764,516 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 2.710 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 152,541 114,200
דירוג עולמי   22 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 15.54 18.44
דירוג עולמי   129 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 1.99 5.54
דירוג עולמי   224 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 13.58 1.68
דירוג עולמי   10 53
גיל חציוני גיל בשנים 30.3 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 32.0 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 25.0 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 84.4 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 2.52 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על איחוד האמירויות הערביות באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על איחוד האמירויות הערביות באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על איחוד האמירויות הערביות באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...