Close Sidebar
0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית ונואטו?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית ונואטו מונה 266,937 אנשים.
ונואטו ממוקמת במקום 184 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-29.30 מאוכלוסיית ונואטו, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בונואטו הוא: 1.01 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בונואטו יש 134,133 גברים ו132,804 נשים, כ-1329 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים בונואטו זהה ליחס שבישראל. גם בישראל יחס הגברים לנשים הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בונואטו
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בונואטו עומד על 2.010 אחוז (נתוני 2014).
ונואטו מדורגת 51 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית ונואטו הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית ונואטו גדלה ב2.010 אחוז בשנה (גידול של 5,366 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית ונואטו גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בונואטו
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בונואטו עומד על 25.69 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ונואטו במקום 50 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בונואטו יש 6,858 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בונואטו גבוה ב-7.25 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בונואטו
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בונואטו עומד על 4.14 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ונואטו במקום 208 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בונואטו יש 1,105 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בונואטו נמוך ב-1.4 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בונואטו עומד על 1.50- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית ונואטו פוחתת בכ-400 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בונואטו ממקם את ונואטו במקום 156 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ונואטו (גברים ונשים) הוא: גיל 21.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בונואטו הוא: גיל 20.7.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בונואטו הוא: גיל 21.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ונואטו נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית ונואטו צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-24.9 אחוז מסה"כ אוכלוסיית ונואטו מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית ונואטו מספר התושבים העירוניים עומד על כ-66,467.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בונואטו גדלה ב-3.64 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות ונואטו וישראל

נתון פירוט יחידות מידה ונואטו ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 266,937 7,821,850
דירוג עולמי   184 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.01 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 134,133 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 132,804 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 2.010 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 5,366 114,200
דירוג עולמי   51 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 25.69 18.44
דירוג עולמי   50 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 4.14 5.54
דירוג עולמי   208 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.50- 1.68
דירוג עולמי   156 53
גיל חציוני גיל בשנים 21.1 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 20.7 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 21.4 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 24.9 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 3.64 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על ונואטו באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על ונואטו באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על ונואטו באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...