Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות


מה גודלה של אוכלוסיית איי הבתולה?

האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי (900 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית איי הבתולה מונה 104,170 אנשים.
איי הבתולה ממוקמת במקום 195 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-75.09 מאוכלוסיית איי הבתולה, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים באיי הבתולה הוא: 0.88 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
באיי הבתולה יש 48,760 גברים ו55,410 נשים, כ-6648 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים באיי הבתולה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה באיי הבתולה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה באיי הבתולה עומד על 0.560- אחוז (נתוני 2014).
איי הבתולה מדורגת 224 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית איי הבתולה הוא שלילי והוא מצביע על כך שאוכלוסיית איי הבתולה פחתה ב-0.560% בשנה (פיחות של 583 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית איי הבתולה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה באיי הבתולה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה באיי הבתולה עומד על 10.49 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איי הבתולה במקום 184 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי באיי הבתולה יש 1,093 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה באיי הבתולה נמוך ב-7.95 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה באיי הבתולה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה באיי הבתולה עומד על 8.24 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איי הבתולה במקום 91 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי באיי הבתולה יש 858 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה באיי הבתולה גבוה ב-2.7 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי באיי הבתולה עומד על 7.84- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית איי הבתולה פוחתת בכ-817 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי באיי הבתולה ממקם את איי הבתולה במקום 207 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איי הבתולה (גברים ונשים) הוא: גיל 44.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים באיי הבתולה הוא: גיל 44.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים באיי הבתולה הוא: גיל 44.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איי הבתולה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה באיי הבתולה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-95.5 אחוז מסה"כ אוכלוסיית איי הבתולה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית איי הבתולה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-99,482.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית באיי הבתולה פוחתת ב-0.10 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות איי הבתולה וישראל

נתון פירוט יחידות מידה איי הבתולה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 104,170 7,821,850
דירוג עולמי   195 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.88 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 48,760 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 55,410 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.560- 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 583 114,200
דירוג עולמי   224 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 10.49 18.44
דירוג עולמי   184 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 8.24 5.54
דירוג עולמי   91 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 7.84- 1.68
דירוג עולמי   207 53
גיל חציוני גיל בשנים 44.2 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 44.5 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 44.0 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 95.5 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים -0.10 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על איי הבתולה באתר ה-CIA - ראה קישור
מידע על איי הבתולה באתר ויקיפדיה באנגלית - ראה קישור
מידע על איי הבתולה באתר ויקיפדיה ישראל - ראה קישור
נתקבלה תשובה על ידי (52.6k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...