Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה כינויים יש לעיר ירושלים? שמעתי שיש כמה עשרות של כינויים ושמות.. זה נכון?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות

לפי האמן  יעקב בוסידן יש לירושלים כ391 כינויים שונים (קישור מקור).

להלן rרשימה חלקית של כינויים ושמות ירושלים עם פירוט מקורות.

 

רשימת כינויים ושמות לירושלים

 1. "אבן-מעמסה", מקור השם: זכריה, יב- 3.
 2. "אהליבה", מקור השם: יחזקאל, כג- 4, פירוש רד''ק.
 3. "אור-העולם", מקור השם: ילקוט שמעוני, תהילים – כג.
 4. "אם", מקור השם: ילקוט שמעוני, דברים כג- 7.
 5. "אפרתה", מקור השם: תהילים, קלב-6, המדרש הגדול, ויגש מו, ח..
 6. "אריאל", מקור השם: ישעיהו, כט- 1.
 7. "ארמון", מקור השם: ירמיה, ל- 18; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח.
 8. "אשת נעורים", מקור השם: ישעיה, נו ; המדרש הגדול, מו, ח.
 9. "בחורה", מקור השם: מל''א, יד- 21; אבות דרבי נתן ב, מג.
 10. "בית אל", מקור השם: בראשית לה- 15.
 11. "בירה", מקור השם: דה''א, כט, 1-19 ; ירושלמי, פסחים ז. ח; בבלי, יומא, ב, א.
 12. "בית תפילה", מקור השם: ישעיה, נו- 7.
 13. "במות", מקור השם: מיכה, א- 5.
 14. "בעולה", מקור השם: ישעיה, סב, 4, אבות דרבי נתן לט.
 15. "בעל המון", מקור השם: שיר השירים, ח- 11.
 16. "בשן", מקור השם: תהילים, סח- 16, המדרש הגדול, ויגש, מו, ח.
 17. "בתולה", מקור השם: ירמיה, לא- 4; המדרש הגדול, ויגש מו, ח.
 18. "גבעת הלבונה", מקור השם: שיר השירים, ד- 6; המדרש הגדול, שם.
 19. "גולה", מקור השם: ישעיה, מט, 21; המדרש הגדול, שם.
 20. "גיא חזון", מקור השם: ישעיה, סה, 18.
 21. "גילה", מקור השם: ישעיה, סה, 18.
 22. "גלעד", מקור השם: ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, שם.
 23. "גן אלהים", מקור השם: ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, שם.
 24. "דלתות העמים", מקור השם: יחזקאל, כו- 2.
 25. "דרושה", מקור השם: ישעיה, סב, 11-12.
 26. "דרום", מקור השם: יחזקאל, כא- 2.
 27. "ההר הטוב", מקור השם: דברים, ג- 25; ספרי פינחס, קלד.
 28. "ה' יראה", מקור השם: בראשית, כב- 14.
 29. "העיר", מקור השם: ירמיה מא- 4; לב- 24.
 30. "ה' צדקנו", מקור השם: ירמיה ג- 16.
 31. "הקריה", מקור השם: מל''א א 41-44.
 32. "הראל", מקור השם: יחזקאל, מח- 35.
 33. "הר גבוה", מקור השם: ישעיה, מ- 9; המדרש הגדול, שם.
 34. "הר חמד", מקור השם: תהילים, סח- 17.
 35. "הר מרום ישראל", מקור השם: יחזקאל, כ- 40.
 36. "הר מועד", מקור השם: ישעיה, יד- 13.
 37. "הר קודש", מקור השם: תהילים, מח, 2; יואל, ד- 17.
 38. "הר שמה", מקור השם: יחזקאל, מח- 35; בבלי, בבא בתרא, כח-עב.
 39. "חגוי הסלע", מקור השם: שיר השירים, ב- 14; זוהר, א פד-פה.
 40. "חדרך", מקור השם: זכריה ט- 1; המדרש הגדול, ויגש מו, ח.
 41. "חומות", מקור השם: ישעיה, נו- 5.
 42. "חיים", מקור השם: ישעיה, ד- 3; יחזקאל, לב- 25; פרקי דרבי נתן א לד.
 43. "חפציבה", מקור השם: ישעיה, סב- 4; אבות דרבי נתן ב לט.
 44. "טבור הארץ", מקור השם: יחזקאל ה- 5, פירוש רש''י ועוד.
 45. "יבוס", מקור השם: יהושע, יח- 28; ועוד.
 46. "ידידות", מקור השם: ירמיה, יב- 7 תהילים, פד- 2.
 47. "יושבת העמק", מקור השם: ירמיה, כא- 13.
 48. "יער הבציר", מקור השם: זכריה, יא- 2; אבות דרבי נתן א ד ב ז; ילקוט שמעוני, ב, תקעה.
 49. "יער הנגב", מקור השם: יחזקאל כא- 2.
 50. "יפה נוף", מקור השם: תהילים, מח- 3.
 51. "ירכתי צפון", מקור השם: תהילים, מח- 3.
 52. "כלה", מקור השם: ישעיה, סא- 10.
 53. "כלילת יופי", מקור השם: איכה, ב, 15; תהילים נ- 2.
 54. "כסא ה'", מקור השם: ירמיה, ג- 17.
 55. "כרמל", מקור השם: ישעיה, לב- 16.
 56. "לבנון", מקור השם: ירמיה, כב- 6; המדרש הגדול, ויגש.
 57. "מגדל עדר", מקור השם: מיכה, ד- 8.
 58. "מוראה", מקור השם: צפניה, ג- 1.
 59. "מוריה", מקור השם: בראשית, כב- 12, המדרש הגדול, ויגש, מו-ח.
 60. "מנוחה", מקור השם: דברים, יב- 9; תהילים קלב- 8; 13-14; תוספתא, זבחים יב; ועוד.
 61. "מקדש", מקור השם: מדרש תלפיות, עמ' 251; ישעיה ד- 3.
 62. "נוה שאנן", מקור השם: ישעיה, לג- 20.
 63. "נחלה", מקור השם: דברים, יב- 9.
 64. "נצח", מקור השם: דה''א, כט- 11; בבלי, ברכות, נח, א.
 65. "סורה", מקור השם: ישעיה, מט- 21; המדרש הגדול, ויגש, מו, ח.
 66. "סף רעל", מקור השם: זכריה, יב- 2.
 67. "עדן", מקור השם: ישעיה, נא- 3; המדרש הגדול, ויגש מו, ח.
 68. "עין העולם", מקור השם: בראשית רבה, סג, יד.
 69. "עיר אלהים", מקור השם: תהילים, מו- 5; ועוד.
 70. "עיר דוד", מקור השם: שמ, ב ה, 7-9.
 71. "עיר האמת", מקור השם: זכריה, ח- 3.
 72. "עיר הומיה", מקור השם: ישעיה, כב- 2.
 73. "עיר היונה", מקור השם: צפניה, ג- 1.
 74. "עיר הקודש", מקור השם: ישעיה, נב- 1; נחמיה, יא- 1.
 75. "עיר הצדק", מקור השם: ישעיה, א- 26.
 76. "עיר יהודה", מקור השם: מל''ב, יד- 20; דה''ב,כה- 25.
 77. "עיר לא נעזבה", מקור השם: ישעיה, סב- 12.
 78. "עיר עוז", מקור השם: ישעיה, כו- 1.
 79. "עיר פרזות", מקור השם: זכריה, ב- 8.
 80. "עיר קברות אבותי", מקור השם: נחמיה, ב- 5.
 81. "עיר שחוברה לה יחדיו", מקור השם: תהילים, קכב 3.
 82. "עיר של זהב", מקור השם: משנה, שבת ו, א.
 83. "עקרה", מקור השם: ישעיה, נד- 1.
 84. "צאן", מקור השם: יחזקאל, לו- 28.
 85. "צואר", מקור השם: ישעיה, ח- 8; זוהר, א, וישלח.
 86. "צור המישור", מקור השם: ירמיה, כא- 13.
 87. "ציון", מקור השם: תהילים, פז, ב; ירושלמי ד, ב; ועוד.
 88. "צלע האלף", מקור השם: יהושע, יח- 28; ספר זרובבל, בית המדרש ב, עמ' 57.
 89. "קדוש ישראל", מקור השם: ישעיה, ס- 14.
 90. "קריה נאמנה", מקור השם: ישעיה, ס- 14.
 91. "קריה נשגבה", מקור השם: ישעיה, ס- 14.
 92. "קריה עליזה", מקור השם: ישעיה, כב 2; לב- 13.
 93. "קריה חנה דוד", מקור השם: ישעיה, כט- 1.
 94. "קרית מועד", מקור השם: ישעיה, לג- 20.
 95. "קרית מלכיאל", מקור השם: בשירו של רבי יעקב ספיר לכבוד משה מונטיפיורי ב- 1849.
 96. "קרית מלך רב", מקור השם: תהילים, מח- 3.
 97. "קרית משוש", מקור השם: ירמיה, מט- 25.
 98. "קרתא דא שפירא", מקור השם: פירוש: קריה של יופי, כינוי שטבע המשורר ר' ישראל נג'ארה בשירו ''יה ריבון עלם עלמיא'' מהמאה השש-עשרה.
 99. "קריתה מרדתא", מקור השם: עיר מרדנית- עזרא, ד- 12.
 100. "רבתי בגויים", מקור השם: איכה, א- 1.
 101. "רבתי עם", מקור השם: איכה, א- 1.
 102. "שלם", מקור השם: בראשית, יד- 18; תהילים, עו- 3.
 103. "שדי יער", מקור השם: תהילים, קלב- 6.
 104. "שער בת רבים", מקור השם: שיר השירים, ז- 5.
 105. "שרתי במדינות", מקור השם: איכה, א- 1.

מקור: קישור

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...